Всесвіт в уяві наших предків
Опубліковано: 01 Кві 2015 16:29

Все­світ пов’язувався в дав­ній Укра­ї­ні з вічно­зе­ле­ним Дере­вом жит­тя та Яйцем-рай­цем, що най­пов­ні­ше від­би­то у коляд­ках та щедрів­ках, у бага­тьох леген­дах та пере­ка­зах. В укра­їн­ській міфо­ло­гії Лада — боги­ня Все­сві­ту, Вели­ка мати всьо­го сущо­го, а вер­хов­ним пове­ли­те­лем Все­сві­ту вва­жа­є­ться воло­дар небе­сно­го вогню Сва­рог. З часом свої різно­бі­чні фун­кції Сва­рог пере­дав у спа­док сво­їм насту­пни­кам. Ціка­во, що з появою сон­ця-Дажбо­га і вогню-Сва­ро­жи­ча він іде на спо­чи­нок, зали­шив­ши їм в управ­лі­н­ня Все­світ і нада­ю­чи без­ме­жні можли­во­сті для твор­чої діяль­но­сті.

Най­дав­ні­ші космо­го­ні­чні уяв­ле­н­ня на тери­то­рії Укра­ї­ни Б.Рибаков уба­чає в куль­ту­рі три­піль­ської мальо­ва­ної кера­мі­ки (V—III тис. до н.е.). Дав­ні зем­ле­ро­би діли­ли світ на три зони: верх­нє небо з запа­са­ми води, сере­днє небо з Сон­цем, сму­га­ми дощів і хма­ра­ми та зем­лю з росли­на­ми й насі­н­ням.

Таку ж кар­ти­ну сві­то­бу­до­ви подає й коляд­ка, запи­са­на на Воли­ні. У ній дів­чи­на виши­ває кар­ти­ну Все­сві­ту на соро­чці:

А на комі­рі — місяць і зорі,
А на пазу­сі — рай­ськії пта­шки,
На руко­вай­ках — шев­ці-молод­ці.

В іншій коляд­ці три­яру­сним постає вже саме небо:

Коло ков­нір­ца — [ясниї] зор­ки.
На пазу­шках — ясний місяц,
А у полах — сиви голу­би.

Щодо пер­шої коляд­ки, то пода­на в ній модель сві­то­бу­до­ви має фор­му ціл­ком завер­ше­ну, оскіль­ки дві небе­сні сфе­ри допов­не­ні зем­ною, що від­по­від­а­ло уяв­ле­н­ням три­піль­ців. Насту­пна ж, яка чле­нує небо натроє, має дещо інший вигляд. Далі бачи­мо: дів­чи­на сидить у висо­ко­му тере­мі, терем той — на оле­нях, а оле­ні — на буко­во­му мості. Отже, зем­на сфе­ра, у свою чер­гу, теж діли­ться натроє. Таким чином, кар­ти­на сві­то­бу­до­ви постає дев’ятикомпонентною. Чи не звід­ти сакраль­ність числа 9, яке для коля­док вва­жа­є­ться уні­вер­саль­ним?

Існу­ють коляд­ки про демі­ур­гів, де зма­льо­ву­є­ться сам про­цес тво­ре­н­ня сві­ту. Об’єктами тво­ре­н­ня поста­ють «чор­на зем­ли­ця» з добу­то­го з дна моря «дру­бно­го піску», «ясне небонь­ко», «сві­тле сонінь­ко», «ясен міся­чик», «ясна зір­ни­ця» та «дрі­бні зві­здо­чки». Синє море, зеле­ний явір та пта­хи (голу­би) поста­ють як уже ство­ре­ні пер­шо­еле­мен­ти. Загаль­на кіль­кість таких скла­дни­ків і тут ста­но­вить дев’ять. Уяв­ле­н­ня ж про три­хо­то­мі­чну модель Космо­су, пред­став­ле­ну обра­зом Сві­то­во­го дере­ва, судя­чи з текс­тів коля­док, існу­ва­ло й рані­ше.

Про пое­ти­за­цію дав­ні­ми слов’янами при­ро­ди яскра­во писав В.Келтуяла (1906): «Незмір­на небе­сна сфе­ра, що роз­тя­глась, як шкі­ра, при­кра­ше­на сві­ти­ла­ми, руха­є­ться чудо­вим чином пово­лі, зав­жди збе­рі­га­ю­чи одні і ті самі від­ста­ні, ні на чому не зосе­ре­джу­ю­чись. Увін­ча­не зір­ка­ми, в чудо­вих ризах небо носить один сві­тлий камінь — сон­це — на сво­їх гру­дях, а інший — біля ніг — місяць; безо­дню пови­ває небо як пеле­на, а зем­лю три­має в сере­ди­ні. Неви­мов­на кра­са дня і ночі, сві­тан­ку і суті­нок, спе­ки і гро­зи — все це скла­дає загаль­не надба­н­ня живо­го. Сон­це, як око сві­ту, все­жи­виль­ний вогонь, дає своє сві­тло і нашо­му зору, і малій міся­чній сві­чці, а саме руха­є­ться добро­чин­но по одві­чно вста­нов­ле­но­му напря­му. Четве­ро сти­хій, начеб­то між собою воро­жих, гар­мо­ній­но вико­ну­ють своє при­зна­че­н­ня. Посту­по­вість змін пір року під­три­мує рослин­ний світ. Повіль­но руха­є­ться час — сімо­ма дня­ми, і також пово­лі, але неу­хиль­но обер­та­є­ться коле­со люд­сько­го жит­тя».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»