Їхав козак за Дунай
Опубліковано: 13 Сер 2008 15:13

       Доля цієї укра­їн­ської наро­дної пісні має при­го­дни­цький сюжет. Вона з’явилась у XVIII ст. і одра­зу набу­ла вели­че­зної попу­ляр­но­сті. Існу­ва­ло кіль­ка вер­сій про те, коли впер­ше опу­блі­ко­ва­но пісню “Їхав козак за Дунай”. Відо­мий росій­ський істо­рик і письмен­ник Мико­ла Карам­зін у біо­гра­фі­чно­му слов­ни­ку “Пан­те­он рос­сий­ских авто­ров”, вида­но­му 1801 p., впер­ше нази­ває авто­ра цієї пісні. Це — Семен Кли­мов­ський, хар­ків­ський поет, добре зна­на і шано­ва­на у сво­є­му това­ри­стві люди­на.

       Вва­жа­ло­ся, що пісня “Їхав козак за Дунай” впер­ше була надру­ко­ва­на 1790 р. в збір­ни­ку “Собра­ние наро­дных рус­ских песен с их голо­са­ми”, укла­де­но­му М.Львовим та І.Прачем. Та зго­дом з’ясувалося, що до їхньо­го збір­ни­ка вона потра­пи­ла лише 1806 р. при повтор­но­му видан­ні.

       Однак і ця дата пер­шої публі­ка­ції вияви­ла­ся нето­чною. У Дер­жав­ній публі­чній бібліо­те­ці ім. М.Салтикова-Щедріна, що в Санкт-Петер­бур­зі, мисте­цтво­знав­ці натра­пи­ли на тре­тю кни­гу збір­ни­ка наро­дних пісень для фор­те­пі­а­но. У дру­гій части­ні кни­ги було вмі­ще­но текст і музи­ку цієї пісні. Отже, лише 1953 р. було точно вста­нов­ле­но дату пер­шої публі­ка­ції “Їхав козак за Дунай” – 1796 р.

       Пісня ціка­ви­ла не лише людей, залю­бле­них у спів, а й про­фе­сіо­наль­них музи­кан­тів. У 1815–1816 pp. вели­кий німе­цький ком­по­зи­тор Людвіг ван Бетхо­вен вико­ри­став оброб­ку пісні “Їхав козак за Дунай” для голо­су, віо­лон­че­лі, скри­пки і фор­те­пі­а­но. Іншо­го разу він подав її у “Варі­а­ці­ях на росій­ську тему”. Ком­по­зи­тор, ані­тро­хи не змі­ню­ю­чи мело­дій­но­сті пісні, надав їй біль­шої ритмі­чно­сті. Він, оче­ви­дно, вва­жав пісню “їхав козак за Дунай” за похі­дну, яку вико­ну­ють під час мар­шів.

       Май­же в цей же час пісня з’являється дру­ком в Англії. Варі­а­ції на тему цієї пісні напи­сав німе­цький ком­по­зи­тор – осно­во­по­ло­жник німе­цької роман­ти­чної опе­ри – Карл-Марія Вебер. Її мело­дію пере­клав для арфи фран­цузь­кий музи­кант Моріс Даль­ві­мар.

      Ліри­ко-роман­ти­чне зву­ча­н­ня пісні “Їхав козак за Дунай” є хара­ктер­ною озна­кою укра­їн­сько­го вокаль­но­го мисте­цтва кін­ця XVII – поча­тку XVIII ст. Про­стий сюжет опо­віді про коха­н­ня й роз­лу­ку. І хоч в його осно­ву покла­де­но подію з реаль­но­го жит­тя (що хара­ктер­но для наро­дних пісень), твір набу­ває уза­галь­не­н­ня.

Іван ЛЕПША

Мико­ла ЧУБУК

                  ЇХАВ КОЗАК ЗА ДУНАЙ

Їхав козак за Дунай,                               – Не хочу я нічо­го,
Ска­зав: “Дів­чи­но, про­щай!                    Тіль­ки тебе одно­го,
Ти, кони­ку воро­нень­кий,                       Ти будь здо­ров, мій милень­кий,
Неси та гуляй!”                                          А все про­па­дай!

- Постій, постій, коза­че,                         Сви­снув козак на коня:
Твоя дів­чи­на пла­че,                                – Зоста­вай­ся, моло­да!
Як ти мене поки­да­єш,                            Я при­щу, як не зги­ну,
Тіль­ки поду­май!                                       Через три года.

- Білих ручок не ламай,                          Тебе ж, мила, не забу­ду,
Ясних очей не сти­рай,                           Поки жив на сві­ті буду.
Мене з вій­ни зі сла­вою                          Коли помру на вій­ні -
К собі дожи­дай!                                       Поплач обо мні!

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»