За світ встали козаченьки
Опубліковано: 13 Сер 2008 09:30

       До ові­я­но­го леген­да­ми обра­зу Мару­сі Чурай — тала­но­ви­тої спів­а­чки й автор­ки попу­ляр­них укра­їн­ських пісень – звер­та­ло­ся й нині звер­та­є­ться бага­то дослі­дни­ків фоль­кло­ру.

       Леген­дар­на пісне­твор­ка була авто­ром, як вва­жа­ють деякі фоль­кло­ри­сти й літе­ра­ту­ро­знав­ці, най­ві­до­мі­ших у наро­ді пісень — “Віють вітри, віють буй­ні”, “Сидить голуб на бере­зі”, “Летить гал­ка через бал­ку”, “Коти­ли­ся вози з гори”, “Ой, не ходи, Гри­цю, та й на вечор­ни­ці”, а також “За світ вста­ли коза­чень­ки” – улю­бле­ної коза­цької похі­дної.

       Пісні коза­цько­го циклу, авто­ром яких вва­жа­ють Мару­сю Чурай, дуже близь­кі їй тема­ти­чно. Адже дитин­ство мина­ло в селі у коза­цькій роди­ні, де свя­то шану­ва­ли­ся зви­чаї й тра­ди­ції, де самі жит­тє­ві події під­ка­зу­ва­ли їй сюже­ти для пісен­них тво­рів.

       Жит­тя наро­дної пое­те­си випа­ло на пері­од Визволь­ної вій­ни укра­їн­сько­го наро­ду 1648–1654 pp. До вій­ська геть­ма­на Укра­ї­ни Б. Хмель­ни­цько­го нале­жав і Пол­тав­ський полк, у яко­му слу­жив Гри­го­рій Бобрен­ко — наре­че­ний Мару­сі Чурай. Оче­ви­дно, під вра­же­н­ням роз­лу­ки з коха­ним, який виру­шив на смер­тель­ний бій з воро­гом, і наро­ди­ла­ся пісня.

       Вона одра­зу здо­бу­ла широ­ку попу­ляр­ність у наро­ді. У різних регіо­нах наро­джу­ва­ли­ся нові її варі­ан­ти (один з них — най­ві­до­мі­ший — почи­на­є­ться сло­ва­ми “Засви­ста­ли коза­чень­ки…” Саме цей варі­ант і пода­є­ться у даній реда­кції — Авт.) В яко­мусь краї її спів­а­ють повіль­но з вира­зним ліри­чним забарв­ле­н­ням, в іншо­му — у швид­ко­му, мар­шо­во-похі­дно­му тем­пі.

       Ком­по­зи­тор Мико­ла Лисен­ко ввів пісню “За світ вста­ли коза­чень­ки” до сво­єї опе­ри “Чор­но­мор­ці”. 1937 р. ком­по­зи­то­ри Лев­ко Реву­цький та Борис Лятои­шн­ський, здій­сню­ю­чи нову музи­чну реда­кцію опе­ри М. Лисен­ка “Тарас Буль­ба”, вве­ли пісню до цьо­го зна­но­го в сві­ті тво­ру опер­ної кла­си­ки.

Іван ЛЕПША

Мико­ла ЧУБУК

       ЗА СВІТ ВСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ

Засви­ста­ли коза­чень­ки
В похід з полу­но­чі,
Випла­ка­ла Мару­сень­ка
Свої ясні очі.

Не плач, не плач, Мару­сень­ко,
Не плач, не жури­ся
Ти за сво­го милень­ко­го
Богу помо­ли­ся!

Сто­їть місяць над горою,
А сон­ця немає…
Мати сина в дорі­жень­ку
Слі­зно про­во­джає.

Іди, іди, мій сино­чку,
Та не заба­ряй­ся,
За чоти­ри неді­лень­ки
Додо­му вер­тай­ся!”

Ой рад би я, мату­сень­ко,
Ско­рі­ше вер­ну­ться,
Та щось кінь мій воро­нень­кий
В воро­тях спі­ткнув­ся.

Ой бог знає, коли вер­нусь,
В якую годи­ну.
Прийми ж мою Мару­сень­ку,
Як рідну дити­ну”.

Ой рада б я Мару­сень­ку
За рідну прийня­ти,
Та чи ж буде вона, сину,
Мене шану­ва­ти?”

Ой не пла­чте, не журі­тесь,
В тугу не вда­вай­тесь:
Заграв кінь мій воро­нень­кий -
Назад спо­ді­вай­тесь!”

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»