Затемнення – провіщення біди, або ж бійка між Сонцем і Місяцем
Опубліковано: 03 Кві 2015 14:13

Затем­не­н­ня, затьма (Сон­ця або Міся­ця) — при­родне яви­ще, яко­му при­пи­су­є­ться нега­тив­ний вплив на людей; поясню­є­ться пере­ва­жно зло­ві­щи­ми дія­ми демо­нів; часто спри­йма­є­ться як Божа кара за люд­ські грі­хи або як про­ві­ще­н­ня біди (вій­ни, голо­ду, мору і т. ін.). Іно­ді каза­ли, що затем­не­н­ня — це бій­ка між Сон­цем і Міся­цем, а іно­ді — що ці сві­ти­ла зату­ля­ють свої облич­чя рука­ми, щоб не бачи­ти люд­ських грі­хів. Тому  затем­не­н­ня Міся­ця най­ча­сті­ше буває вно­чі, коли люди най­більш грі­шні.

У деяких місце­во­стях віри­ли: затем­не­н­ня настає тому, що кри­ла­ті вов­ку­ла­ки хочуть з’їсти Сон­це. Про таке віру­ва­н­ня зга­ду­є­ться у «Пові­сті врем’яних літ» під 1065 р.: «Солн­це пре­мі­ни­ся, не бисть сві­тло, но аки місяць бисть, его же неві­гла­си гла­го­лють сні­да­е­му сущю»; так само і в 1115 р. затьму як вісник неща­стя бачи­мо у «Сло­ві о пол­ку Іго­ре­вім». У тому ж літо­пи­сі під 1185 р. опи­са­но, що коли князь Ігор поба­чив 1 трав­ня затьму сон­ця, то запи­тав сво­їх бояр та дру­жи­ну: «Ви бачи­те? Що се є за зна­ме­н­ня?» І ска­за­ли мужі: «Кня­же! Се є не на добро зна­ме­н­ня осе».

Хоча затем­не­н­ня Сон­ця від­бу­ва­ю­ться украй рід­ко, але навіть до недав­ньо­го часу вони викли­ка­ли в наро­ді від­чу­т­тя жаху: нев­же бла­го­дій­не сві­ти­ло заги­не наві­ки? При затем­не­н­нях був зви­чай закри­ва­ти коло­дя­зі, щоб убе­рег­ти їх від псу­ва­н­ня й отру­ю­ва­н­ня. Ціка­во, що при пов­но­му соня­чно­му затем­нен­ні (коли на небі, ніби вно­чі, з’являються дале­кі зорі) всі тва­ри­ни ста­ють неспо­кій­ни­ми: пта­шки, які до того спо­кій­но літа­ли в пові­трі, при­па­да­ють до зем­лі; кури нишкнуть і сіда­ють на сіда­ло. А по закін­чен­ні затем­не­н­ня пів­ні почи­на­ють свою зви­чну пісню, якою кожно­го ран­ку зустрі­ча­ють Сон­це; дома­шня худо­ба раді­сним реві­н­ням вітає повер­не­н­ня ден­но­го сві­тла.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»