Жива — богиня, що животворить
Опубліковано: 10 Кві 2015 14:51

Жива, Жива­на, Живе­на, Живо­нія — боги­ня жит­тя, щастя, любо­ві, яка живо­тво­рить і воскре­шає уми­ра­ю­чу взим­ку при­ро­ду, робить зем­лю пло­дю­чою. Жива сим­во­лі­зує не стіль­ки любов між чоло­ві­ком і жін­кою, скіль­ки сві­то­ву любов, що є осно­вою жит­тя на зем­лі. Саме цим вона від­рі­зня­є­ться від боги­ні всьо­го сущо­го, а також подру­жньо­го жит­тя Лади. Згі­дно з міфа­ми Жива наро­ди­ла­ся від Сві­то­ви­да і Ноце­ни, які сим­во­лі­зу­ють день і ніч.

Жива—богиня, що живо­тво­рить. Вона дарує жит­тя неза­ле­жно від волі вер­хов­но­го боже­ства. А по смер­ті душа люди­ни зустрі­ча­є­ться з дво­ма бога­ми — Живою і Пеклен­цем (богом пекла). Жива бере до себе пра­ве­дни­ків і від­прав­ляє їх до раю. Ті душі, які потра­пи­ли до Пеклен­ця, про­хо­дять крізь адські муки, перетво­рюються на іскри і летять на небо. Там вони зно­ву потра­пля­ють до Живи. Жива, зібрав­ши іскри, йде у люд­ський світ і вкла­дає їх у лоно вагі­тним жін­кам. Іскри вті­лю­ю­ться у дітей, і з цьо­го часу вони отри­му­ють душу. Супу­тни­ця­ми боги­ні є Почу­т­тя, Чарів­ність і Любов. При­лі­та­ю­чи у цей світ на чарів­ній колі­сни­ці, запря­же­ній парою голу­бів і парою лебе­дів, Жива роз­па­лює вогонь небе­сних гроз, про­га­няє злі сили, виво­дить з-за холо­дних хмар сві­тло­сяй­не сон­це.

На честь боги­ні Живи пред­ки запа­лю­ва­ли вогні. Рано-вран­ці у Вели­кий четвер Стра­сно­го тижня пали­ли соло­му і кли­ка­ли покій­ни­ків. Чим ско­ріш боги­ня весни пере­мо­же демо­нів зими, тим швид­ше одя­гне поля, сади і гаї сві­жою зелен­ню і кві­та­ми. Пре­кра­сні дні трав­ня і поча­тку черв­ня з дав­ни­ни при­свя­чу­ва­ли­ся цій чарів­ній боги­ні і зна­ме­ну­ва­ли­ся загаль­ни­ми ігри­ща­ми. Тим, хто при­но­сить їй жер­тви, вона про­ро­кує май­бу­тнє. На честь Живи, як тіль­ки при­лі­тає зозу­ля (а ця пта­шка вва­жа­ла­ся атри­бу­том боги­ні), дів­ча­та йшли в ліс охре­щу­ва­ти її, тоді ж між собою зрі­дню­ва­ли­ся та заплі­та­ли він­ки на бере­зах. При­но­си­ли жер­тви їй також жін­ки, які не мали дітей, щоб вона спри­я­ла добрим поло­гам. Жива при­йшла колись упер­ше до людей з яблу­ком і вино­гра­дом та виро­сти­ла пер­ше зер­но жита. Живі було побу­до­ва­но капи­ще на горі, назва­не Живець, де в пер­ші дні трав­ня бла­го­го­вій­но схо­див­ся числен­ний люд випро­шу­ва­ти в неї дов­го­ча­сно­го здоров’я. Осо­бли­ві жер­тви при­но­си­ли їй ті, хто чув пер­ше кува­н­ня зозу­лі, яке про­ро­чи­ло їм кіль­кість років жит­тя. Дума­ли, що то най­ви­щий госпо­дар Все­сві­ту пере­вті­лю­вав­ся в зозу­лю, тому її вбив­ство вва­жа­ло­ся зло­чи­ном і суво­ро кара­ло­ся.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»