Значення воріт в побуті та віруваннях українців
Опубліковано: 13 Сер 2009 13:32

Воро­та – сим­вол вхо­ду у рай /пекло/; місце, через яке про­хо­дить сон­це, весна, щастя, радість, душі помер­лих та ін.; надій­ної охо­ро­ни від зло­во­ро­жих сил; поча­тку шля­ху /чужого світу/, де чекає горе, біда; вхо­ду на небе­са; зем­ний світ; добро­го госпо­да­ря; обе­ріг; мину­ло­го-май­бу­тньо­го; поча­тку чогось – обе­ріг.
Від­дав­на воро­та мали сим­во­лі­чний зміст: від­чи­ня­єш воро­та – і за ними увесь світ. При­чо­му не рідний, а без­ме­жний, загад­ко­вий, небез­пе­чний.

Сакраль­ни­ми були воро­та у ста­ро­дав­ніх слов’ян, хет­тів, єги­птян, гре­ків, рим­лян, наро­дів Аме­ри­ки та ін. Напр., у гре­ків були боги­ні Гори, які сте­ре­гли небе­сні воро­та на свя­щен­ний Олімп. Небе­сний Ієру­са­лим мав 12 воріт. Геро­ї­ні слов’янської міфо­ло­гії Додо­ли від­чи­ня­ли воро­та дощу, весні. Ембле­мою весня­но­го бога слов’ян Божи­ча були золо­то­ро­гий олень та воро­та. Чи не най­ко­ло­ри­тні­шим є рим­ський бог вхо­дів та вихо­дів Янус, ім’я яко­го у пере­кла­ді озна­ча­ло “воро­та”, “две­рі”. Це був бог поча­тку жит­тя, року, міся­ця. Зобра­жу­вав­ся із клю­ча­ми, 365-ма паль­ця­ми /стільки днів у році/, дво­ма облич­чя­ми, які диви­ли­ся назад і впе­ред. Ця дво­ли­кість мала гли­бо­ке сим­во­лі­чне зна­че­н­ня. Воро­та можна роз­гля­да­ти як точку на без­кі­не­чній лінії часу жит­тя, по обох боках якої мину­ле чи май­бу­тнє.

Пра­укра­їн­ці ство­ри­ли сим­вол небе­сних воріт, через які при­хо­дять із вирію ново­на­ро­дже­ні душі і від­хо­дять душі дідів. Напр., веснян­ки “Воро­та”, “Воро­тар” зма­льо­ву­ють образ “небе­сних воріт”, які від­чи­ня­ю­ться для сон­це­сяй­ної весни, люд­ських душ. На дум­ку О.Потебні, їх від­чи­няє зоря, а небо дає живиль­ну воду. М.Костомаров вва­жав, що це сим­во­лі­чні воро­та, крізь які при­хо­дить новий хлі­бо­роб­ський рік. За дани­ми С.Килимника, через ці магі­чні воро­та іде “і радість-весна, і все­тво­ря­ще Сон­це, і тепло, і уро­жай, і щастя, здоров’є й добро…” /Килимник С. Укра­їн­ський рік… – Кн.1. – С.185/.

Воро­та або бра­ма роби­ли­ся у замо­жних госпо­да­рів із суціль­них дощок, іно­ді з різьбле­н­ням чи роз­пи­сом. Наяв­ність “нама­льо­ва­них зна­ків: чер­во­них кві­тів чи пта­шок на хвір­тці, воро­тах або над вікна­ми про­мов­ля­ла про те, що в даній осе­лі є на видан­ні дів­ка чи пару­бок”.

Все­сві­тньо­ві­до­ми­ми є Золо­ті воро­та древ­ньо­го Киє­ва. Це були голов­ні, уро­чи­сті воро­та міста, ові­я­ні леген­да­ми й пере­ка­за­ми. Саме тут побі­ля своє­рі­дної укра­їн­ської трі­ум­фаль­ної арки зустрі­ча­ли коза­цьке вій­сько на чолі з Б.Хмельницьким після пере­мо­ги під Жов­ти­ми Вода­ми і Кор­су­нем.
Воро­та мали ваго­ме зна­че­н­ня й у весіль­ній обря­до­во­сті. Перед ними запа­лю­ва­ли вогни­ще із соло­ми /цей зви­чай збе­ріг­ся на Київщині/ для “очи­ще­н­ня” моло­дих. Існу­вав також “воро­тній мого­рич”. Місце­ві паруб­ки не про­пу­ска­ли весіль­ний поїзд, доки їх не при­го­ща­ли мого­ри­чем.

У фоль­кло­рі укра­їн­ців воро­та сим­во­лі­зу­ють також поча­ток яко­їсь /часто сум­ної, трагічної/ події, роз­лу­ку, тугу. Напр.:

Гой вийду я ули­цю, де тисо­ві воро­та,
Ста­ну собі у куто­чку, як та бідна сиро­та.
Або:
Скри­пли­вії ворі­те­чка,
Бре­хли­вії люде,
На кого ви набре­ше­те,
Як нас тут не буде.
/Нар.тв./.

О.Потапенко, Я.Потапенко.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»