Показати мапу території
Козацькі хрести

У пам’ять про 230 роко­ви­ни сва­віль­но­го руй­ну­ва­н­ня вій­ська­ми Кате­ри­ни II Запо­розь­кої Січі, 14 жов­тня 2005 року поруч зі Став­ро­пі­гій­ною коза­цькою цер­квою Покро­ви Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці було вста­нов­ле­но пан­те­он із 38 кам’яних хре­стів, виго­тов­ле­них зі сте­по­во­го піско­ви­ка, на яких викар­бу­ва­но назви всіх трид­ця­ти восьми куре­нів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го. Пам’ятні зна­ки були уро­чи­сто освя­че­ні єпис­ко­пом Біло­цер­ків­ським (УПЦ КП) Оле­ксан­дром.

Пере­лік куре­нів (за Кащен­ком)

Вій­сько Запо­розь­ке спо­кон­ві­ку (себ­то ніхто не пам’ятає, з яко­го часу) поді­ля­ло­ся на 38 куре­нів. Назви тим куре­ням були нада­ні зде­біль­шо­го на згад­ку про горо­ди Укра­ї­ни, з котрих вийшли на Запо­рож­жя пер­ші това­ри­ші, що закла­ли курінь, деякі ж з куре­нів були назва­ні іме­н­ням яко­гось слав­но­го курін­но­го това­ри­ша або пер­шо­го курін­но­го ота­ма­на.

Пашків­ський Кущів­ський – від села Кущів­ка на річці Орель у Цари­чан­сько­му райо­ні Дні­про­пе­тров­ської обла­сті на тери­то­рії Про­тов­чан­ської палан­ки Кисля­ків­ський – від села Кисляк на річці Соб, лівій при­то­ці Пів­ден­но­го Бугу в Гай­син­сько­му райо­ні Він­ни­цької обла­сті. Іва­нів­ський Коне­лів­ський – від села Коне­ла на річці Конил­ка, в Жашків­сько­му райо­ні Чер­ка­ської обла­сті. Сер­гі­єв­ський Дін­ський – від річки Дін (Дон) й Сівер­ський Донець (так доте­пер вимов­ляє цю назву насе­ле­н­ня Сере­дньо­го Дону між його при­то­ка­ми Богу­ча­ром та Діви­цею, що є нащад­ка­ми коза­ків укра­їн­сько­го Остро­гозь­ко­го Слобід­сько­го коза­цько­го пол­ку). Місто Остро­гозьк, як і зна­чна части­на Схі­дної Слобід­ської Укра­ї­ни після 1921 року сило­міць була при­єд­на­на до Воро­незь­кої, Кур­ської та Біл­го­род­ської губер­ній Російької Феде­ра­ції. Насправ­ді, етні­чний склад цієї тери­то­рії до 70% є укра­їн­ськи­ми слобід­ськи­ми коза­ка­ми – це є тери­то­рія укра­їн­ської Сло­бо­жан­щи­ни. Вихід­ці з даних тери­то­рій і утво­рю­ва­ли на Запо­розь­кій Січі Дон­ський курінь. Кри­лів­ський – від міста Кри­лів, що до зато­пле­н­ня його вода­ми Кре­мен­чу­цько­го водо­схо­ви­ща сто­я­ло при гир­лі Тясми­на в Кіро­во­град­ській обла­сті. Канів­ський – від міста, рай­цен­тра Чер­ка­ської обла­сті Канів на пра­во­му бере­зі Дні­пра. Бату­рин­ський – від місте­чка Бату­рин Бахма­цько­го райо­ну Чер­ні­гів­ської обла­сті, роз­та­шо­ва­но­го на лівій при­то­ці Десни Сей­мі. В 1669 – 1708 роках Бату­рин був рези­ден­ці­єю геть­ма­нів Дем’яна Мно­го­грі­шно­го, Іва­на Самой­ло­ви­ча, Іва­на Мазе­пи, в 1750 – 1764 роках – Кири­ла Розу­мов­сько­го. Попо­ви­чев­ський – від того що туди попа­да­ли бур­са­ки – сини попів та учні бого­слов­ських закла­дів. Васю­рин­ський Неза­май­лів­ський Ірклі­їв­ський – від сели­ща Ірклі­їв, роз­та­шо­ва­но­го на ліво­му бере­зі Дні­пра біля гир­ла річки Ірклій у Чор­но­ба­їв­сько­му райо­ні Чер­ка­ської обла­сті. Щер­ба­ків­ський – похо­дить від назви села Щер­ба­ки, що роз­та­шо­ва­не на річці Рось Біло­цер­ків­сько­го райо­ну Київ­ської обла­сті. Тита­рів­ський – титар – з дав­ньо­укра­їн­ської  – цер­ков­ний ста­ро­ста. Назва куре­ня похо­дить від назви села Тита­рів­ка, котре роз­та­шо­ва­не на річці Айдар (ліва при­то­ка Сівер­сько­го Дін­ця) Ста­ро­біль­сько­го райо­ну Луган­ської обла­сті. Шку­рин­ський – від того що тоте­мом курі­ня була вов­ча шку­ра Кори­нів­ський – назва куре­ня похо­дить від най­ме­ну­ва­н­ня села, з яко­го при­йшов пер­ший козак-заснов­ник, а саме села Кор­нів, що лежить на річці Дні­стер в передгір‘ях Кар­пат. Тепер село Кор­нів зна­хо­ди­ться на тери­то­рії Горо­ден­ків­сько­го райо­ну Іва­но-Фран­ків­ської обла­сті. Рогів­ський – від села Рогів Мань­ків­сько­го райо­ну Чер­ка­ської обла­сті. Кор­сун­ський – від міста Кор­сунь (тепер рай­центр Чер­ка­ської обла­сті Кор­сунь-Шев­чен­ків­ський) на Росі. Кал­ни­бо­ло­цький – від місте­чка Кал­ни­бо­ло­то, рай­центр Чер­ка­ської обла­сті що з 1795 р. зве­ться Кате­ри­но­по­лем, що роз­та­шо­ва­ний на річці Гни­лий Тикич. Уман­ський – від міста Умань на річці Уман­ка Дерев’янівський Ниж­че­сте­блів­ський – від місте­чка Сте­блів, що лежить на пра­вій при­то­ці Дні­пра Росі в Кор­сунь-Шев­чен­ків­сько­му райо­ні Чер­ка­ської обла­сті Вище­сте­блів­ський – від місте­чка Сте­блів, що лежить на пра­вій при­то­ці Дні­пра Росі в Кор­сунь-Шев­чен­ків­сько­му райо­ні Чер­ка­ської обла­сті Дже­ре­лів­ський Пере­я­слав­ський – від міста Пере­я­слав (тепер рай­центр Київ­ської обла­сті Пере­я­слав-Хмель­ни­цький) над річкою Тру­біж. Пол­тав­ський – від тепе­рі­шньо­го обла­сно­го цен­тру Пол­та­ва над річкою Вор­скла. Миша­стів­ський – тоте­мом був миша­стий дикий сте­по­вий кінь – тар­пан – звід­ти і назва Мен­ський – від міста Мена (рай­центр Чер­ні­гів­ської обла­сті) на пра­вій при­то­ці Десни Мені. За часів Бог­да­на Хмель­ни­цько­го був цен­тром Мен­ської сотні Чер­ні­гів­сько­го коза­цько­го пол­ку. Тимо­шів­ський – від села Тимо­шів­ка Мань­ків­сько­го райо­ну Чер­ка­ської обла­сті. Вели­чків­ський Леву­шків­ський – від села Леу­хів на річці Соро­ці в Іллі­не­цько­му райо­ні Він­ни­цької обла­сті Пла­сту­нів­ський – курінь роз­ві­дни­ків, від  дав­ньо­го укра­їн­сько­го сло­ва пла­ста­тись – повз­ти ( потра­пи­ло в росій­ську мову, де відо­ме як руха­тись по пла­стун­ськи ) Дядь­ків­ський – дядь­ком ще в Київ­ській Русі нази­ва­ли вій­сько­во­го настав­ни­ка, тоб­то курінь вчи­те­лів Брю­хо­ве­цький Ведме­дів­ський (Медве­дів­ський) – від села Медве­дів­ка, що лежить на бере­зі пра­вої при­то­ки Дні­пра р. Тясми­ні в Чиги­рин­сько­му райо­ні Чер­ка­ської обла­сті. Пла­тни­рів­ський – від сло­ва  пла­тнер – з дав­ньо­укра­їн­ської – зброя. Укра­їн­ські коза­ки були дуже вправ­ни­ми в руко­па­шно­му бою й воло­ді­ли всі­ма вида­ми холо­дної та вогне­паль­ної зброї і їх за це в того­ча­сній Євро­пі  нази­ва­ли “ору­жни­ка­ми”, тоб­то за ана­ло­гі­єю з тепе­ре­шнім часом – коза­ки були таким собі сере­дньо­ві­чним “спецназом”.Наші пра­ді­ди вели руко­па­шний бій,  змі­шу­ю­чись з бойо­ви­ми поряд­ка­ми воро­га – такий бій нази­вав­ся “галасом”.Бій окре­ми­ми, непов’язаними між собою заго­на­ми, нази­вав­ся – “розгардіяшем”.Таким чином перед коза­ка­ми Пла­тни­рів­сько­го куре­ня, котрі буду­чи “ору­жни­ка­ми” най­лі­пше в Запо­різь­ко­му Вій­ську воло­ді­ли мисте­цтвом руко­па­шно­го бою, ста­ви­лась зада­ча про­ри­ву лінії обо­ро­ни супро­тив­ни­ка та вне­се­н­ня в його ряди сум’яття та пані­ки.

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»