Показати мапу території
«Шинок – коса над чаркою» – мандрівка в часі

Із щирою укра­їн­ською гостин­ні­стю має­мо гонор пред­ста­ви­ти Вашій ува­зі онов­ле­ний стра­во­пис (меню) «Шин­ку – коса над чар­кою». Шинок зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в цен­трі сто­ли­ці міста Киє­ва, за 7 км від вули­ці Хре­ща­тик, в урочи­щі з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да».

Онов­ле­ний стра­во­пис (меню) «Шин­ку – коса над чар­кою» нара­хо­вує близь­ко 150 страв та хміль­них напо­їв від­тво­ре­них за дав­ні­ми реце­пта­ми тра­ди­цій­ної укра­їн­ської кухні доби сере­дньо­віч­чя.

Нам самим було ціка­во: що та як їли? Як пода­ва­ли до сто­лу? Який був посуд в дале­ко­му XVII-XVIII ст.. у  наших  пра­ді­дів коза­ків, селян та шля­хти? Саме тому, готу­ю­чи онов­ле­не меню, ми про­ве­ли неве­ли­ку істо­ри­чну роз­від­ку в слав­ну добу козач­чи­ни та зна­йшли близь­ко 500 різно­ма­ні­тних реце­птів страв, хміль­них напо­їв та поча­стун­ків, пере­ва­жна біль­шість з яких навіть у назвах мало­ві­до­мі широ­ко­му колу укра­їн­ців. Має­мо також сум­ні­ви, що знав­ці укра­їн­сько­го коло­ри­ту в силу пев­них істо­ри­чних обста­вин мають уяву про смак та вигляд цих дав­ніх страв: шпун­дра, тете­ря, вере­ща­ка, соло­ма­ха, щер­ба, хля­ки, лемі­шка, шулик та загре­би, варе­ну­ха, запі­кан­ка, чикил­ди­ха, або ж вер­гу­ни? Навіть для вуха суча­сно­го укра­їн­ця ці назви зву­чать дещо див­но. На жаль, мало хто з суча­сних укра­їн­ців їв або ж щось чув про ці та деся­тки інших страв, із чудер­на­цьки­ми назва­ми, наїд­ків та хміль­них трун­ків коза­цько­го краю? Отож, твер­до по-коза­цьки, хоче­мо запев­ни­ти Вас, що Над­дні­прян­ська кухня коза­цької доби є  над­зви­чай­но само­бу­тньою та при­єм­но арха­ї­чною, бо в ній не дуже й бага­то запо­зи­чень від сусі­дніх з Укра­ї­ною наро­дів. Погодь­тесь, пано­ве, що циві­лі­зо­ва­ність будь-яко­го наро­ду пізна­є­ться по куль­ту­рі засті­л­ля. Нам є що пока­за­ти Євро­пі! Наші пра­ді­ди – Запо­розь­кі коза­ки та шля­хта, вмі­ли добре пити, гуля­ти, гар­ні мислі мати… Отже, від­ві­дав­ши «Шинок – коса над чар­кою», що на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», Ви не тіль­ки поба­чи­те уні­каль­ні інтер‘єри від­тво­ре­ні за рестав­ра­цій­ни­ми кре­сле­н­ня­ми, малюн­ка­ми та гра­вю­ра­ми доби сере­дньо­віч­чя, але й пере­ко­на­є­тесь на віч, що в укра­їн­ській кухні Над­дні­прян­щи­ни є чима­ла кіль­кість реце­птів страв які не мають ана­ло­гів у сусі­дніх наро­дів, що під­твер­джує тися­чо­лі­тню дав­ність їх похо­дже­н­ня. Це й не див­но, бо ж Над­дні­прян­щи­на це «коли­ска», тоб­то родо­ва коза­цька тери­то­рія. Від­так, само­бу­тньою є і техно­ло­гія при­го­ту­ва­н­ня страв укра­їн­ської націо­наль­ної кухні. Наші пра­ді­ди вари­ли та запі­ка­ли стра­ви у печах. Атмо­сфе­ра допов­ню­є­ться не менш ори­гі­наль­ним посу­дом в яко­му пода­ва­ли до сто­лу різно­ма­ні­тні стра­ви та напої. Аби істо­ри­чна ман­дрів­ка була дій­сно ман­дрів­кою, всі стра­ви пода­ю­ться до сто­лу у від­тво­ре­них за автен­ти­чни­ми зраз­ка­ми гли­ня­но­му та гутно­му (шкля­но­му) посу­ді. Назви посу­ду також Вас мають зди­ву­ва­ти: ведме­ді, рин­ки, дзба­ни, бари­ла, што­фи, таре­лі, двій­ня­та, стя­бла, полу­ми­ски, михай­ли­ки й постав­ці. Тож нам було дуже скла­дно з цьо­го пів­ти­ся­чно­го пере­лі­ку страв обра­ти більш ніж пів­то­ри сотні, аби Ви, Ваші роди­чі, куми та дру­зі змо­гли здій­сни­ти неве­ли­чку ман­дрів­ку у часі. Ласка­во про­си­мо до «Шин­ку – коса над чар­кою»!

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»