Показати мапу території
«Шинок – коса над чаркою» – мандрівка в часі

Із щирою укра­їн­ською гостин­ні­стю маємо гонор пред­ста­вити Вашій увазі онов­ле­ний стра­во­пис (меню) «Шинку – коса над чар­кою». Шинок зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в цен­трі сто­лиці міста Києва, за 7 км від вулиці Хре­ща­тик, в урочищі з якого бере поча­ток леген­дарна річка Либідь на тери­то­рії коза­цького селища «Мама­єва Сло­бода».

Онов­ле­ний стра­во­пис (меню) «Шинку – коса над чар­кою» нара­хо­вує близько 150 страв та хміль­них напоїв від­тво­ре­них за дав­німи реце­птами тра­ди­цій­ної укра­їн­ської кухні доби сере­дньо­віччя.

Нам самим було цікаво: що та як їли? Як пода­вали до столу? Який був посуд в дале­кому XVII-XVIII ст.. у  наших  пра­ді­дів коза­ків, селян та шля­хти? Саме тому, готу­ючи онов­лене меню, ми про­вели неве­лику істо­ри­чну роз­відку в славну добу козач­чини та зна­йшли близько 500 різно­ма­ні­тних реце­птів страв, хміль­них напоїв та поча­стун­ків, пере­ва­жна біль­ші­сть з яких навіть у назвах мало­ві­домі широ­кому колу укра­їн­ців. Маємо також сум­ніви, що знавці укра­їн­ського коло­риту в силу пев­них істо­ри­чних обста­вин мають уяву про смак та вигляд цих дав­ніх страв: шпун­дра, тетеря, вере­щака, соло­маха, щерба, хляки, лемі­шка, шулик та загреби, варе­нуха, запі­канка, чикил­диха, або ж вер­гуни? Навіть для вуха суча­сного укра­їнця ці назви зву­чать дещо дивно. На жаль, мало хто з суча­сних укра­їн­ців їв або ж щось чув про ці та деся­тки інших страв, із чудер­на­цькими назвами, наїд­ків та хміль­них трун­ків коза­цького краю? Отож, твердо по-коза­цьки, хочемо запев­нити Вас, що Над­дні­прян­ська кухня коза­цької доби є  над­зви­чайно само­бу­тньою та при­ємно арха­ї­чною, бо в ній не дуже й багато запо­зи­чень від сусі­дніх з Укра­ї­ною наро­дів. Погодь­тесь, панове, що циві­лі­зо­ва­ні­сть будь-якого народу пізна­є­ться по куль­турі засті­лля. Нам є що пока­зати Європі! Наші пра­діди – Запо­розькі козаки та шля­хта, вміли добре пити, гуляти, гарні мислі мати… Отже, від­ві­давши «Шинок – коса над чар­кою», що на «Мама­є­вій Сло­боді», Ви не тільки поба­чите уні­кальні інтер‘єри від­тво­рені за рестав­ра­цій­ними кре­сле­н­нями, малюн­ками та гра­вю­рами доби сере­дньо­віччя, але й пере­ко­на­є­тесь на віч, що в укра­їн­ській кухні Над­дні­прян­щини є чимала кіль­кі­сть реце­птів страв які не мають ана­ло­гів у сусі­дніх наро­дів, що під­твер­джує тися­чо­лі­тню дав­ні­сть їх похо­дже­ння. Це й не дивно, бо ж Над­дні­прян­щина це «коли­ска», тобто родова коза­цька тери­то­рія. Від­так, само­бу­тньою є і техно­ло­гія при­го­ту­ва­ння страв укра­їн­ської націо­наль­ної кухні. Наші пра­діди варили та запі­кали страви у печах. Атмо­сфера допов­ню­є­ться не менш ори­гі­наль­ним посу­дом в якому пода­вали до столу різно­ма­ні­тні страви та напої. Аби істо­ри­чна ман­дрівка була дій­сно ман­дрів­кою, всі страви пода­ю­ться до столу у від­тво­ре­них за автен­ти­чними зраз­ками гли­ня­ному та гутному (шкля­ному) посуді. Назви посуду також Вас мають зди­ву­вати: ведмеді, ринки, дзбани, барила, штофи, тарелі, двій­нята, стя­бла, полу­ми­ски, михай­лики й поставці. Тож нам було дуже скла­дно з цього пів­ти­ся­чного пере­ліку страв обрати більш ніж пів­тори сотні, аби Ви, Ваші родичі, куми та друзі змо­гли здій­снити неве­ли­чку ман­дрівку у часі. Ласкаво про­симо до «Шинку – коса над чар­кою»!

Наші послуги

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»